Klubist

MOTUS spordiklubi on spordiürituste korraldamise klubi ja jooksukogukond Ida-Virumaal, Narvas.

 Klubi põhieesmärkideks on  on liikumisharrastuse ja  aktiivse eluviisi edendamine regioonis, harrastuspordi populariseerimine.

Klubi tegevused:

  • spordiürituste ja jooksuvistluste korraldamine
  • rekreatiivsete tegevuste korraldamine
  • jooksukool (projekt “Jookse targalt”)
  • traditsioonilised jooksutrennid
  • koolitused
  • osalemine spordivõistlustel.

Hea sõber!

LIIKMEKS ASTUMINE:

1. Meie klubi liikmeks saab astuda avalduse alusel, millega kinnitate, et olete tutvunud MTÜ

Motus spordiklubi põhikirjaga ning nõustute täitma sellest tulenevaid liikme õigusi ja kohustusi.

Põhikiri

2. Avalduse kinnitab Motus spordiklubi juhatus.

3. Liige saab osaleda võistlustel klubi nime alt, osaleda Motus spordiklubi korraldatavatel üritustel

tasuta, osaleda meie treeningutel ja koolitustel tasuta või soodsamalt, kui mitteliige, kanda Motus

spordiklubi riideid ja sümboolikaga esemeid, kasutada teisi erinevaid soodustusi, mis on tehtud

spetsiaalselt meie klubile koostööpartnerite poolt.

4. Liikmemaks on 20 eurot aastas.

5. Avalduse blankett asub siin: Blankett

6. Elektrooniliselt allkirjastatud ankeeti on vaja saata aadressile info@motus.ee

1.1. Motus spordiklubi (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste

isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on Motus spordiklubi ja ühingu asukoht on Ida-Virumaa, Narva linn.

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on:

1.4.1. Aktiivse ja tervisliku eluviisi edendamine nii kohalikel kui ka rahvusvahelisel tasandil.

1.4.2. Liikumisharrastusega tegelevate elanike arvu suurendamine.

1.4.3. Noorsootöö valdkonna arendamine.

1.4.4. Kodanikuühiskonna arendamine ja kodanikuaktiivsuse toetamine.

1.4.5. Keskkonnateadlikkuse tõstmine.

1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:

1.5.1. tervislike ja sportlike eluviiside propageerimine, koos elanikkonna kaasamisega spordi-
ja kehakultuuritegevusele;

1.5.2. Noorte osaluse toetamine eesmärgiga arendada nende algatusvõimet, ettevõtlikkust ja

loovust nii kohalikel kui ka rahvusvahelisel tasandil;

1.5.3. Koolituste, seminaride ja ürituste korraldamine eesmärkide saavutamiseks;

1.5.4. Liikumisharrastuse edendamine Ida-Virumaa regioonis;

1.5.5. Seikluskasvatuse edendamine regioonis;

1.5.6. Koostöö arendamine teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmadega,

üksikisikutega oma eesmärkide edendamiseks;

1.5.7. Tasuliste ürituste läbiviimine, varaliste annetuste ja eraldiste vastuvõtmine, sponsorite

kaasamine, loteriide korraldamine oma tegevuste ja eesmärkide arendamiseks.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING

VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele

esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja

ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt

ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest

keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub

iga korralise üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Ühingu juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab

vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. 12 kuud liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle

põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

– võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest;

– võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;

– saada teavet ühingu tegevuse kohta;

– astuda ühingust välja;

– olla valitud ühingu juhtorganitesse;

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:

– tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning

üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

– tasuda ühingu liikmemaksu.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:

– ühingu põhikirja muutmine;

– ühingu eesmärgi muutmine;

– ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;

– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest.

Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku

sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu

jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud

liikmete arvust.

4.4. Ühingu üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt

üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud ühingu põhikirja muutmine ja ühingu

tegevuse lõpetamine.

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek

kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu

liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku

toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul,

peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal

hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget

hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse

üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul

osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

4.10. Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibijatest seda nõuab, tuleb

hääletamine läbi viia salaja.

V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks

kuid mitte rohkem kui kuus liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

– ühingu igapäevategevuse korraldamine;

– ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

– ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

– ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja

üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

5.2. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub

valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu

liikmetest. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.4. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.5. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata

5.6. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3

juhatuse liikmeist.

5.7. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.8. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt

hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.9. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma

vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.10. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI MAJANDUSTEGEVUS

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne

möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks

nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara

üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-

õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Põhikiri on vastu võetud 06.12.2013

Asutajad: (nimed + allkirjad)

Pavel Borovkov

Natalja Mjatšina

Anton Pratkunas

Jaga: